مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران
44 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1380 - شماره 41 (14 صفحه - از 19 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی سنتی (ربوی) و غیر ربوی در ایران از حیث نظری و مقایسه این نظام از این نظر، عملکرد این دو نظام هم مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول ضمن بررسی نحوه تجهیز و تخصیص در نظام ربوی، نحوه تجهیز منابع در نظام غیر ربوی به طور کامل (ولی فشرده) بحث شده است. ولی به دلیل محدودیت های مقاله در قسمت تخصیص منابع در نظام غیرربوی فقط چند عقد از مجموعه عقود که کاربرد بیشتری دارند بررسی شده است. در بخش دوم مقاله با استفاده از آمار موجود میزان موفقیت هر یک از دو نظام در جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات تحلیل شده است برای این که تحلیل ها واقعی تر باشد از متغیرهایی که می توانند در نتیجه گیری مؤثر باشند از قبیل میزان جمعیت، نقدینگی و مقدار GNP استفاده شده و در تمام بررسی های انجام شده موفقیت نسبی نظام بانکی بدون ربا در ایران مورد تأیید قرار گرفته است.